Daily Archives: 26.04.2012

EC-MOAN dự án chế tạo máy tính từ trực khuẩn E. Coli

Hệ thống điều chỉnh của vi khuẩn được phân tích đánh giá như là một mạch điện tử tích phân. Các nhà nghiên cứu đã xem đây là nguồn cảm hứng để chế tạo những máy tính tương lai. [www.ec-moan.org] … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này