Daily Archives: 09.02.2012

Truyện Kiều – Nguyễn Du (phần IV)

Kiều được Giác Duyên cứu vớt đưa về thảo lư – Kim Trọng trở lại vườn Thúy [từ câu 2649 đến câu 3254]

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | 2 bình luận