Daily Archives: 07.02.2012

Truyện Kiều – Nguyễn Du (phần III)

Kiều trốn khỏi Quan Âm Các – Kiều lại bị bán vào lầu xanh ở Châu Thai [từ câu 1705 đến câu 2648]

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | 2 bình luận