Daily Archives: 21.10.2011

Crète (3)

KNOSSOS ANTIQUE Tất cả đã bắt đầu từ đây cách nay gần 4000 năm. Trong khi toàn thể châu Âu còn sống trong nền văn minh tiền sử (civilisation protohistorique), thì những người dân đảo Crète (crétois) đã xây dựng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này