Daily Archives: 17.10.2011

KOS – Hy Lạp

KOS, ĐẢO CỦA HIPPOCRATE Theo những vật khảo cổ học tìm thấy, ở đảo Kos đã có người ở vào thời đại đồ đồng nguyên thủy đầu tiên (Primeval Bronze Age : 2.900 đến 2.100 trước công nguyên). Những di … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này