Daily Archives: 05.09.2011

Nón lá – Nguyễn Quý Đại biên soạn

“Nón nầy che nắng che mưa Nón nầy để đội cho vừa đôi ta” Ca dao

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây, Viết về Huế | 1 bình luận