Daily Archives: 07.08.2011

Mười thương

Mười thương Một thương tóc bỏ đuôi gà Hai thương ăn nói mặn mà có duyên Ba thương má lúm đồng tiền Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua Năm thương cổ yếm đeo bùa Sáu thương nón thượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này