Daily Archives: 13.03.2011

Nửa hồn thương đau – Nhạc Phạm Đình Chương, Minh Nguyệt hát

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Dublin (tiếp theo)

DUBLIN CASTLE Được dựng lên bởi các Anglo-Normands vào thế kỷ XIII (1204), Dublin Castle trong 7 thế kỷ biểu tượng cho sự thống trị của người Anh. Thật vậy chính ở đây đã sống cho mãi đến năm 1922, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này

Choáng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Choáng phản vệ (Choc anaphylactique) B. ORLANDO Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này