Daily Archives: 26.02.2011

Dublin (tiếp theo)

TRINITY COLLEGE Trinity College trước đây là một đại học tin lành (université prostestante), và cho đến năm 1966, để có thể được nhận vào học các sinh viên ky tô giáo cần phải có một phá lệ. Ngày nay, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này